headerphoto

pravidla

DISCIPLÍNY:

Čas 1:
* Řezání motorovou pilou a štípání sekerou. V této disciplíně provádí závodník dva řezy. První řez směřuje dolů, druhý nahoru. Následuje disciplína ve štípání stojícího špalku, to vše v jednom měřeném čase.

Čas 2 :
* Závodník začíná tzv. “otočením lišty “. Poté uřízne jedno kolečko (max. tloušťky 5cm) z volně stojícího špalku, na závěr následuje řezání dvoumužnou pilou, taktéž jedno kolečko (max. tloušťky 5cm ). To vše v jednom měřeném čase.

Řezání motorovou pilou:
* Pro disciplínu se používá ruční motorová řetězová pila libovolného výrobce, ale tovární výroby.
* V rámci této disciplíny je možno použít i řetězovou pilu elektrickou. Není povolen start s pilou domácí výroby ani jinak domácky upravovanou (taktéž není povoleno startovat s pilou určenou pro profesionální závody).
* V této disciplíně provádí závodník dva řezy. První řez směřuje dolů, druhý nahoru.
* Po obvodu špalku (ve vzdálenosti 10 cm od hrany bloku) bude vyznačena čára. Bude-li tato čára kompletně proříznuta, bude závodník diskvalifikován.
* Než zazní startovní pokyn, nesmí být nastartováno a závodník musí mít obě ruce položené na špalku tak, aby čtyři prsty každé ruky byly za středovou linií bloku.
* Čas se začíná měřit od pokynu „Start“.
* Při této disciplíně se používá kulatina o průměru 30 - 40 cm.
* Všechny kotouče musí být celistvé, neúplné kotouče vedou k diskvalifikaci.
* Je povinná certifikovaná ochrana uší a zraku. Dále se doporučuje používat rukavice a lesnickou přilbu.
* Jestliže se pila vypne poté, co se jí závodník dotkne, může ji závodník znovu spustit a dokončit řez. Tato situace není důvodem pro opakování startu a je měřen celkový čas. Hlavní rozhodčí může povolit opakovaný start.

Přesekávání stojícího kmene:
* Závodník startuje pouze s vlastní libovolnou sekyrou, kterou předloží hlavnímu rozhodčímu ke kontrole.
* Pokud se závodníkovi při této disciplíně sekera vysmekne či nad ní závodník jinak ztratí kontrolu, následuje automaticky diskvalifikace.

Otočení lišty:
* Rozumí se tím pilu rozebrat, otočit pilovou lištu o 180°, poté pilu složit, nastartovat a pokračovat v závodě.

Řezání ruční dvoumužnou pilou:
* Závodník startuje s dvoumužnou pilou zapůjčenou od pořadatele.
* V této disciplíně může závodit jako jednotlivec nebo v páru.
* Kotouč musí být celistvý maximální tloušťky 5cm, jinak je závodník diskvalifikován.ČÍSLA ZÁVODNÍKŮ:
* Všem závodníkům bude přiděleno startovní číslo a v tomto pořadí absolvují postupně všechny disciplíny.


OBLEČENÍ:
* Závodníci musí na sobě mít kalhoty, bundu a uzavřenou obuv.
* Pro disciplínu „Řezání motorovou pilou“ je nutno používat chrániče uší a ochranné brýle.
* Pro tuto disciplínu je doporučeno používat rovněž rukavice a lesnické přilby se štítkem a chrániči sluchu.
* Přilba a sluchátka budou k zapůjčení


ROZHODČÍ:
* Rozhodčí dohlíží na dodržování pravidel a jejich dodržování prosazuje.
* Všechna rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.
* O použití videozáznamu rozhodují rozhodčí. Jeho použití se omezuje na zjištění „chybného startu“ a na kontrolu naměřených časů v případech, kdy je to pokládáno za potřebné. Videozáznam si prohlíží pouze rozhodčí.

KATEGORIE :
* Kategorie budou rozděleny na HOBBY a PROFI, a to na základě typu pily každého závodníka, o typu pily rozhodne technický komisař.
* V každé kategorii budou vyhlášení první tři závodníci s nejrychlejším součtem časů.
* Jako hlavní cenou bude motorová pila STIHL, o kterou se utkají vítězové tříd hobby a profi,
o vítězi rozhodne hod oboustrannou sekerou na terč.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI:
* Účastník může podat stížnost poté, co ukončí soutěž ve své disciplíně a to nejpozději do 5 minut po skončení jeho pokusu na této disciplíně. Stížnost nelze podat v případech, kdy došlo k chybnému startu, špalek nebyl přeříznut, nebyl odříznut celistvý kotouč (v případě disciplín v řezání) nebo došlo-li k záseku do podložky nebo stojanu.
* V situacích, v nichž nelze jednoznačně rozhodnout na základě pravidel, rozhodují rozhodčí.

STARTOVNÍ POKYN VE VŠECH DISCIPLÍNÁCH:
* Rozhodčí udělí pokyn ke startu “připravit se, pozor, start“ co nejzřetelněji tak, aby žádný ze závodníků nebyl zvýhodněn ani znevýhodněn. Soutěž začíná při pokynu “Start”.

ČASOMĚŘIČI A POMOCNÝ PERSONÁL:
* Čas se začíná měřit při povelu „Start“.
* Čas si přestává měřit samotný závodník a to stiskem tlačítka časomíry, které bude umístěno v prostoru závodiště, samozřejmě po úplném doštípání či dořezání špalku.
* V případě „chybného startu“ je na uvážení rozhodčích, bude-li závodník diskvalifikován nebo mu bude dovolen opakovaný start.

DISKVALIFIKACE:
* Diskvalifikaci z důvodu porušení pravidel oznámí rozhodčí dotčenému závodníkovi po ukončení příslušného kola.

VYLOSOVÁNÍ DŘEVA, ZÁVODNÍHO STANOVIŠTĚ A STARTOVNÍHO POŘADÍ:
* Čísla kmenů se závodníkům přidělují losováním. Losy tahají závodníci, nezúčastněná třetí osoba nebo osoby pověřené vedením závodu.
* Závodníci startují po dvojicích podle vylosovaného pořadí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
* Všechny hlavice seker musí být bezpečně připevněny k násadě a hlava sekery musí být osazena pojistným kolíkem.
* Pro disciplínu s motorovou pilou je povinná certifikovaná ochrana uší a zraku.
* Pořadatel závodu si vyhrazuje právo posoudit technický stav závodních pomůcek ( sekera, motorová pila). Pokud je shledá jako nezpůsobilé nebo ohrožující bezpečnost, nebude s těmito nástroji povolen start.
* Účastník má právo předložit ke kontrole náhradní.


ZÁSAH ŠPALKU:
* Závodník nesmí udělat sekerou ani jiným nástrojem zářez ani značku dříve, než se začne měřit čas. Taktéž nesmí například odstraňovat kůru apod. (Zářezem nebo značkou se rozumí jakýkoli zásah do špalku nebo jakékoli porušení vláken v místě, v němž je blok během závodu nutno rozseknout či přeříznout.)

PODMÍNKY ÚČASTI:
* Každý účastník startuje na vlastní riziko, což stvrzuje podpisem na startovní listině.
* Každý účastník startuje s vlastní sekyrou a ruční motorovou řetězovou pilou.
* Start v závodu není povolen profesionálním nebo registrovaným sportovcům soutěží Stihl Timbersport nebo podobných. O výjimce můžou rozhodnout rozhodčí.
* Každý účastník musí být starší osmnácti let.
* Před závodem a v jeho průběhu nesmí účastníci závodu požívat alkoholické nápoje.